Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Podstawa prawna, potrzebne dokumenty, opłaty, tryb odwoławczy.
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, sporządzony zgodnie z art. 24 i 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w którym określono, poza wymaganiami przewidzianymi w przepisach z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej:

a. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
b. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
c. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
d. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
e. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
f. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
g. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
h. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
i. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
j. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
k. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
l. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

2. Załączniki do wniosku o udzielenie koncesji:

a. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,
b. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
c. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
d. prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
1. 616 zł - opłata skarbowa za udzielenie koncesji,
2. 17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),
3. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji, jeżeli:
a. dotyczy terminu przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od koncesji,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od koncesji,


Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

1. przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Grójec,
2. bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Grójcu – pokój nr 10 w godzinach pracy kasy,
3. w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu w godzinach pracy kasy.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Grójec (www.grojecmiasto.bip.info.pl) znajduje się wykaz rachunków bankowych (Menu przedmiotowe →konta bankowe).

Opłaty skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są:
1. jednostki budżetowe,
2. jednostki samorządu terytorialnego,
3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:
Punkt podawczy Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59 (parter).

MIEJSCE ODBIORU:
- osobiście w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Grójcu (I piętro, pokój nr 46) – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę
- za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Grójcu
Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. nie później, niż w ciągu miesiąca,
2. nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282),
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 163, poz. 981).


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Grójcu
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2003 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.12.2012 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2012 r., godz. 11.17NieznanyEdycja strony
27.11.2012 r., godz. 09.31NieznanyEdycja strony
27.11.2012 r., godz. 09.29NieznanyEdycja strony
22.10.2003 r., godz. 11.21NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4187 razy.