Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Oświadczenie majątkowe

za rok 2002
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzające] i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1
Grójec, dnia 30.04.2003 r
(miejscowosć)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ”nie doty-czy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników ma-jątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-jątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZEŚĆ A
Ja, niżej podpisany/a Tomasz Jan Nowakowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 01.11.1960 w Grójcu

Starostwo powiatowe – kierownik wydziału komunikacji, transportu i dróg
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: Nie dotyczy
-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy
-papiery wartościowe: Nie dotyczy
na kwotę:

Il:
1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartości: 250 tys. zł
tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: Nie dotyczy m2, o wartości:
tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: sadownicze powierzchnia: 1,83 ha
wartości:100 tys. zł
rodzaj zabudowy:budynek gospodarczy
tytuł prawny: własność
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: Nie dotyczy
powierzchnia:
wartości:
tytuł prawny:

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: Nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: Nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komu-nalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mie-nia i datę nabycia, od kogo: Nie dotyczy

VI.
1.Prowadzę działalność gospodarczą ² (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy
-osobiście.
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy
-osobiście.
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

VII.
1.W spółkach handlowych (nazwa/siedziba spółki): Nie dotyczy
– jestem członkiem zarządu (od kiedy):
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.W spółdzielniach: Nie dotyczy
– jestem członkiem zarządu (od kiedy):
– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: jestem jednym z założycieli i fundatorów fundacji pt. „Ziemia Grójecka – Równe Szanse”
– jestem członkiem zarządu (od kiedy): Nie dotyczy
– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Nie dotyczy
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu: 43 519,15 zł

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Toyota Camry – 1994
Daewo Matiz - 2000

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): kredyt hipoteczny na komorę chłodniczą w wys. 31 600 zł w 1997 r. udzielony przez BS w Grójcu – linia MR;
Kredyt na zakup sam. Matiz udzielony w 2001 r. w wys. 19 800 zł, właścicielem pojazdu jest żona, a ja współwłaścicielem.1 Niewłaściwe skreślić.
² Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-stwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


Podmiot publikujący:brak danych
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.08.2003 r., godz. 09.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.08.2003 r., godz. 09.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2003 r., godz. 09.33NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3791 razy.