Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zadania wydziału

1.Funkcje Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości pełni Geodeta Powiatowy.
2. W skład Wydziału wchodzi:
1) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. W zakresie geodezji i kartografii:
1) zatwierdzanie projektów geodezyjnych osnów szczegółowych,
2) zakładanie osnów szczegółowych,
3) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
4) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
7) zarządzanie nieruchomościami państwowymi, wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych,
8) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
9) powierzanie na wniosek gminy prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej
10) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
11) planowanie prac geodezyjno - kartograficznych oraz dokonywanie kontroli
12) realizacja budżetu powiatu w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych,
13) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
14) zapewnienie gminom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
15) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

2. W zakresie gospodarki nieruchomościami nierolnymi:
1) tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
3) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
4) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych
5) ustalanie wysokości odszkodowania przy odpowiednim zastosowaniu zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości,
6) przygotowanie i opracowanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany, darowizn lub oddania w wieczyste użytkowanie lub zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
7) nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste ,
8) dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego, bez konieczności dokonywania dopłat,
9) przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
10) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
11) orzekanie o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
12) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wywłaszczeniu nieruchomości,
13) orzekanie o przyznaniu nieruchomości zamiennej,
14) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz rozliczenia z realizacji,
15) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości i wnioskowanie o dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
16) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
17) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
18) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
19) orzekanie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
20) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
21) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
22) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
23) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
24) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
25) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. W zakresie gospodarowania mieniem powiatu
a) przygotowanie i opracowanie dokumentacji kupna, sprzedaży, zmian, darowizn lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu,
b) sprzedaż nieruchomości stanowiących własności powiatu jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną lub oddanie w użytkowanie wieczyste,
c) nabywanie przez powiat nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub przejmowanie w nieodpłatne użytkowanie wieczyste,
d) dokonywanie zamiany nieruchomości między powiatem, a jednostkami samorządu terytorialnego bez konieczności dokonywania dopłat,
e) przekazywanie gminom w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność powiatu przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe,
f) gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu.

4. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i ochrony gruntów:
1) wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa,
2) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
3) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
4) wprowadzanie w przedstawianych przez organy spółki planach zagospodarowania oraz w regulaminie użytkowania gruntów i urządzeń, zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi,
5) wydawanie decyzji w sprawach zwrotu działek pozostawionych do dożywotniego użytkowania oraz gruntów pod budynkiem przejętych za emeryturę,
6) przekazywanie Lasom Państwowym na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa gruntów wchodzących w skład Zasobu w celu zalesienia,
7) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
8) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
9) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
10) naliczenie odszkodowania za szkody wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej, wynikłej z wykonania nakazu, o którym mowa w pkt. 9,
11) zapewnianie prowadzenia co 3 lata dla gruntów położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych, badań poziomu skażenia gleb i roślin,
12) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązek ich rekultywacji
13) wykonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęski żywiołowej,
14) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania,
15) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych lub leśnych,
16) naliczanie opłat w przypadkach stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub nie wykonania rekultywacji gruntów zdewastowanych w ustalonym okresie,
17) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów rolnych,
18) przeprowadzanie scalenia gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia,
19) przeprowadzenie wymiany gruntów na koszt Skarbu Państwa lub odmowa jego przeprowadzenia,
20) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem scaleniowym lub wymiany gruntów,
21) wydawanie postanowień do uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
22) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

5. W zakresie katastru:
1) zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
2) modernizacja ewidencji,
3) wykonywanie wypisów i wyrysów wraz z fakturowaniem,
4) prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
5) przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
6) występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji,
7) przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów notarialnych z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
8) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji,
9) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, odpisów aktów notarialnych i innych dokumentów,
10) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych, danych ewidencji gruntów i budynków,
11) udostępnianie danych ewidencyjnych z jednoczesną ochroną tych danych,
12) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
13) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2003 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 07.06.2017 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2017 r., godz. 12.08Małgorzata WoźniakEdycja strony
24.06.2013 r., godz. 09.25NieznanyEdycja strony
24.06.2013 r., godz. 08.38NieznanyUsunięcie powiązania strony z zawartością
24.06.2013 r., godz. 08.38NieznanyEdycja strony
26.06.2003 r., godz. 13.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5734 razy.