Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze głównego księgowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jurkach

Jurki, dn.08.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

1. Stanowisko pracy: główny księgowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach
2. Wymiar etatu – pełny etat.
3. Rodzaj umowy – umowa o pracę

Podstawowe obowiązki:

1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych przepisach obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej zgodnie z przepisami w tym zakresie.
6. Sporządzanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
7. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
8. Terminowe wykonywanie powierzonych zadań.
9. Dokonywanie analiz budżetowych.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane kwalifikacje:

Ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości .

Wymagania niezbędne:

1. Minimum 3 – letni staż pracy w księgowości.
2. Znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych, systemie ubezpieczeń społecznych, Karta Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty.
3. Umiejętność stosowania ww. prawa.
4. Umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Excel, MS Word, Płatnik.
5. Ukończone szkolenia z zakresie obsługi programu płacowego i księgowego Vulcan oraz swobodna i biegła praca w tych programach.

Wymagania dodatkowe:

1. Rzetelność, odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków.
2. Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem.
3. Komunikatywność.
Wymagane dokumenty:
1. CV
2. Oryginał listu motywacyjnego.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie (np. dowód osobisty).
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia stwierdzającego odpowiednio 3-letnią praktykę w księgowości.
5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętności.
6. Oryginały ewentualnych referencji.
7. Zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).3aa
9. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście do Sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach – Jurki 32, 05-652 Pniewy lub przesłać pocztą na adres placówki w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta pracy na stanowisko Głównego Księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017r. do godziny 12:00.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie, nie później niż do 30 kwietnia 2017r.

Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Monika Mikołajczyk - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach telefon kontaktowy: 48 668-64-16.


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Dyrektor SOSW w Jurkach Monika Mikołajczyk
Wprowadził:Małgorzata Woźniak, data: 11.04.2017 r., godz. 07.39
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Woźniak, data: 11.04.2017 r., godz. 07.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.04.2017 r., godz. 07.48Małgorzata WoźniakEdycja strony
11.04.2017 r., godz. 07.39Małgorzata WoźniakDodanie strony

Strona oglądana: 957 razy.