Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

NARADA KOORDYNACYJNA UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

STAROSTWO POWIATOWE W GRÓJCU –WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
DOKUMENTACJA SKŁADANA DO UZGODNIENIA POWINNA ZAWIERAĆ:

1.Wypełniony wniosek- aktualny formularz zlecenia dostępny na miejscu w biurze oraz na stronie:
www.bipgrojec.pl.
2.Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa- w przypadku, gdy w imieniu inwestora
występuje przedstawiciel. Uwaga! Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega
opłacie skarbowej ( ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006r. Nr.225 ,poz.1635).

3.Trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
-Projekt powinien być sporządzony na aktualnej ,czytelnej i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego mapie do celów projektowych, dodatkowo zawierającej przebieg projektowanych sieci
uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez ZUDP.
-Projekt powinien być przygotowany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryką z imieniem i
nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, datą oraz podpisem projektanta.
-Projektowane odcinki sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane barwnie, zgodnie z jednolitymi
zasadami stosowanymi w geodezji( gaz-kolor żółty, woda –niebieski itp.) oraz opisane w legendzie.
-Projekt powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jednoznaczne wyznaczenie projektowanych sieci
w terenie – należy dołączyć wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznaczonych na projekcie punktów
charakterystycznych(załamania) projektowanych odcinków sieci, w układzie współrzędnych płaskich
prostokątnych PL-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra). Wykaz należy
dostarczyć w postaci wydruku oraz elektronicznym pliku tekstowym w formacie txt.*
-W przypadku projektu składającego się wielu arkuszy , kolejne arkusze z kompletu powinny być
ponumerowane oraz powinny zawiera poglądowy schemat łączenia arkuszy.

4.W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć elektroniczny plik
projektu w formacie dxf.* lub EWU mapa.

5.Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym , lub kopię decyzji o lokalizacji celu
publicznego- jeśli są wymagane przepisami Prawa budowlanego.

6.Kopie warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych
dokumentów( np. umowa o przyłączenie do sieci) wymaganych przez gestorów tych sieci.

*Pliki elektroniczne można przesłać , po złożeniu dokumentacji do uzgodnienia , pocztą elektroniczną pod adresem malgorzata.wieczorek@grojec.pl temacie umieszczając nazwę obrębu i numer działki.

INFORMACJE DODATKOWE

-Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na Naradzie Koordynacyjnej tylko
na wniosek inwestora, projektanta, gestora sieci lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

-Tereny zamknięte – uzgodnieniu na Naradzie Koordynacyjnej nie podlega usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i
bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów
centralnych).Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.

-Aktualność wtórnika – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność ,dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany w sytuacji( np. nowo zinwentaryzowane obiekty), zmiany w ewidencji gruntów i budynków( np. podziały nieruchomości) oraz nie zostaną uzgodnione nowe projekty.


-2-

-Burmistrz Gminy Grójec jest organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej - Informacja prawna oraz numer konta do wpłat na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

OPŁATY
Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ., pobierane
będą zgodnie z przepisami ustawy z 17maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014r.poz.897)

NARADY KOORDYNACYJNE - 2 razy w miesiącu w piątek.

-Godziny przyjęć interesantów:
W godzinach pracy starostwa: od goz.7.30 do 15.30

Kontakt:
tel.(48) 6651137


Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.01.2015 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.01.2015 r., godz. 09.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2015 r., godz. 09.50NieznanyEdycja strony
28.01.2015 r., godz. 09.50NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 3305 razy.