Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Czynność:

Zatwierdzenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych

Organ właściwy:

Starosta Grójecki

Podstawa prawna:

1. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.)
2. Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 ze późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, póz. 1729)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 póz.
2181)
5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 póz. 430)
Miejsce realizacji: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Wydział Komunikacji i Transportu, ul. J. Piłsudskiego 59 , 05-600 Grójec , pok..nr 7

Wymagane dokumenty:
I. Wniosek jednostki, o której mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem(Dz. U. z 2003 r. Nr 177 póz. 1729).
II. Upoważnienie dla osoby składającej wniosek i
działającej w imieniu ww. jednostek.
III. Dwa egzemplarze projektu stałej organizacji ruchu
zawierającego:
1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do l :25 000 z
zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub l: 1000 (w
uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem
może dopuścić skalę l :2000 lub szkic bez skali)
zawierający;
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu - parametry geometrii drogi;
3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi -
w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach
prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien
zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stanpasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
6. przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji
ruchu;
7. nazwisko i podpis projektanta;
IV. Opinia Komendy Powiatowej Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową
Opinia zarządu drogi-jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

UWAGI:

Zgodnie z art.10 ust. 5, Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, póz. 908 z późn. zm.), Starosta Grójecki jest organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych, w związku z czym wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych zatwierdza projekty stałej i czasowej organizacji ruchu.
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1) zarząd drogi;
2) organ zarządzający ruchem;
3) inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, póz. 1729) -tj.
kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące
roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty
mające charakter usługowych (stacje paliw, restauracje,
stacje radiowe, organizacje turystyczne), jednostki do
których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych;
4) osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3.
Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:
1)dołączenia do projektu:
- profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
- danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu
ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na
skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
2)złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.
Po rozpatrzeniu złożonego projektu organ zarządzający ruchem może:
ł) zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
- bez zmian,
- po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących
wdrożenia organizacji ruchu;

2) odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
3) odrzucić projekt.
Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Opłaty:
Wniosek z załącznikami, zgodnie z art.7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 póz. 1635 ze zm.) nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy:

Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 póz. 1071 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

W sprawie nie przysługuje odwołanie.

Podstrony:

Podmiot publikujący:Starostwo Powiatowe w Grójcu
Odpowiada za treść:Wydział Komunikacji i Transportu
Wprowadził:Nieznany, data: 12.12.2012 r., godz. 12.00
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 26.03.2019 r., godz. 14.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2019 r., godz. 14.03Adam PodemskiZmiana przynależności strony
04.10.2016 r., godz. 09.17Anna KasprzykEdycja strony
07.12.2015 r., godz. 15.24Adam PodemskiEdycja strony
12.12.2012 r., godz. 12.00NieznanyUsunięcie strony

Strona oglądana: 3298 razy.